Bilet w postaci PDF wystarczy pokazać na telefonie osobie wpuszczającej na bramkach.

Nie jest konieczne drukowanie biletu.


Regulamin


I. DEFINICJE


Administrator – usługodawca usług świadczonych za pośrednictwem serwisu idenapalac.pl, Get Client Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-806), ul. Święty Marcin 29/8, KRS 0000524636, który świadczy usługi drogą elektroniczną

Bilet – dokument uprawniający Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady korzystania z serwisu idenapalac.pl.

Rejestracja - procedura polegająca na podaniu danych niezbędnych do zakupu i oferowania biletów

Organizator - osoba fizyczna, prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała procesu Rejestracji w Serwisie i która realizuje Imprezę.Użytkownik -każda osoba, która dokonała rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej konto i tym samym uzyskała dostęp do Serwisu, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Impreza – realizowane przez Organizatora wydarzenie sportowe, kulturalne lub inne odbywające się z udziałem publiczności, na które Bilety sprzedaje za pośrednictwem Serwisu.Konto - profil Użytkownika w Serwisie, umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych, listy oferowanych biletów oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania z serwisu.KK


II. ZASADY OGÓLNE


Postanowienia niniejszego Regulaminu łącznie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników i Organizatorów, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora serwisu.Użytkownik kupujący Bilety w jakiejkolwiek przewidzianej Regulaminem formie wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.Administrator nie jest organizatorem wydarzeń, na które sprzedaje Bilety. Administrator zapewnia Serwis do sprzedaży i dystrybucji Biletów na poszczególne wydarzenia organizowane przez Organizatora, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a Organizatorem.Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za przebieg Imprezy jak również za zgodność przekazu promocyjnego i informacyjnego dotyczącego imprezy z rzeczywistym przebiegiem Imprezy. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przebieg imprezy jest Organizator. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące organizacji imprezy należy kierować wyłącznie do Organizatora. Skargi i wnioski skierowane do Administratora, a dotyczące organizacji Imprezy, zostaną przekazane Organizatorowi.Administrator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za realizację Imprezy, nie ponosi odpowiedzialności za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie wydarzenia. Tym samym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniósł Klient w związku z wydarzeniem, na które zakupił Bilet, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez klienta w związku z imprezą, jej zmianami, odwołaniem lub organizacją. Wszelkie roszczenia winny być skierowane do Organizatora.Sprzedaż Biletów za pomocą Serwisu prowadzi Organizator. Ceny Biletów wskazane na stronach Serwisu oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ceny Biletów zamieszczone są również na stronie i w siedzibie Organizatora.Użytkownik (osoba nabywająca Bilet) korzystający z Serwisu w celu zakupu Biletu zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków Regulaminu.Użytkownik zobowiązany jest stosować się również do postanowień Regulaminu Organizatora. Regulamin Organizatora może kwestie objęte Regulaminem regulować w sposób odmienny. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy stosować postanowienia Regulaminu Organizatora. Użytkownik powinien również stosować się do Regulaminu obiektu i Zasadami korzystania z Obiektu, w którym odbywa się Impreza.Organizator każdej Imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzenia, daty i miejsca wydarzenia.Użytkownik poprzez zaakceptowanie w Serwisie warunków zakupu Biletu potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował warunki określone w Regulaminie oraz zawiera umowę z Organizatorem, która wchodzi w życie po dokonaniu przez Użytkownika wpłaty za Bilet/Bilety. Umowa z Organizatorem daje Użytkownikowi prawo do uczestnictwa w Imprezie/Imprezach realizowanym przez Organizatora na warunkach określonych przez Organizatora w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora lub w jego siedzibie.W sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi wydruk potwierdzenia dokonania transakcji płatności przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika z Serwisu transakcyjnego i/lub Serwisu.Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów.Wydrukowanego Biletu nie można kserować lub w inny sposób przerabiać. W przypadku kserowania Biletu do Obiektu zostanie wpuszczony tylko pierwszy Bilet.Każdy Bilet posiada unikalny kod kreskowy, który upoważnia do jednorazowego wejścia na


III. PŁATNOŚCI


Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zostaje przekierowany automatycznie na stronę Systemu płatności.Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą udostępnionych przez System płatności form płatności.Płatność wynikająca z zamówienia winna być dokonana jednorazowo w terminie nie późniejszym niż 30 minut od potwierdzenia zamówienia i przejściu do Systemu płatności. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany podczas rejestracji.Po prawidłowo zakończonej płatności Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email wysłaną na adres email wskazany podczas rejestracji.


IV. PRAWA I OBOWIĄZKI


Get Client sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.Get Client dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Get Client zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Get Client nie jest zobowiązany informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Serwisu. Get Client dołoży również starań, aby łączny czas przerw w świadczeniu usług bezpłatnych nie przekraczał 12 godzin w miesiącu kalendarzowym.Użytkownik zobowiązany jest: 1) korzystać z Systemu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami; 2) podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności; 3) nie wykorzystywać strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych; 4) Organizator ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych


V. DANE OSOBOWE


Dane przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Administrator - Get Client Spółka z o.o. Dane osobowe pozyskiwane będą w celu obsługi zakupu Biletów i Karnetów za pośrednictwem Serwisu www.idenapalac.pl na Imprezy, a także korzystania z Serwisu, utworzenia konta w Serwisie. Dane osobowe podane w Serwisie www.idenapalac.pl przetwarzane będą w celu obsługi zakupu Biletów i Karnetów, obsługi konta Użytkownika, dochodzenia ewentualnych roszczeń, sprzedaży Biletów i Karnetów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, działań marketingowych świadczonych przez Administratora i zaufane podmioty współpracujące, odpowiedzi na pisma i wnioski, badania satysfakcji z proponowanych usług, prowadzenia statystyk i analiz, zapewnienia bezpieczeństwa archiwizacji danych, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Serwis www.idenapalac.pl albo przetwarzający, z którym Serwis ściśle współpracuje. Administrator takich przypadkach wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.Dane osobowe podawane w Serwisie www.idenapalac.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi.W celu realizacji umowy Serwis www.idenapalac.pl ma prawo do przekazywania i przechowywania danych osobowych poza granicami kraju. Ochrona prywatności i prawo władz do dostępu do danych osobowych w tych krajach mogą być inne niż obowiązujące w kraju.Dokonując zakupu Biletów i Karnetów znajdujących się w Serwisie www.idenapalac.pl Użytkownik wyraża świadomą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora i jego pracowników oraz podmioty współpracujące, które zawarły umowę powiernictwa z Administratorem w celu zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.W każdym momencie Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.Serwis www.idenapalac.pl zabezpieczony jest za pomocą m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji - SSL. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez www.idenapalac.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.Dane osobowe przechowywane są przez Serwis www.idenapalac.pl, dopóki są one potrzebne do realizacji i celów wynikłych z zawartej umowy. Okres przez jaki dane będą przechowywane zależy od przepisów prawa (w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami), okresu który jest niezbędny do ochrony interesów Serwisu (np. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu), okresu na jaki została udzielona zgoda wynika on (do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę),Serwis www.idenapalac.pl profiluje przy pomocy zautomatyzowanych systemów w oparciu o przetwarzane dane osobowe, w szczególności wiek, płeć, zainteresowanie, wykształcenie, informacje pozyskane za pomocą plików cookies, w tym dane o lokalizacji. Profilowanie ma wpływ na oferty marketingowe jakie Użytkownik będzie otrzymywał dostosowane do jego profilu.Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: hello@idenapalac.pl . Drogą elektroniczną Użytkownik Serwisu www.idenapalac.pl może składać oświadczenia dotyczące jego danych osobowych tj. wglądu, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania, przenoszenia danych osobowych.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania Regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Administratora. Postanowienia Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.Wszelka korespondencja Użytkownika z Administratorem winna odbywać się drogą elektroniczną.

Wyśmienite widowisko

Siatkarskie widowisko na najwyższym poziomie. Ekstraliga. Kibicuj Bydgoszczankom ! Drzyj się do upadłego :)

Strefa dziecka

Przy sektorze 24. strefa dzieci - animatorzy, dmuchańce, zabawy, automaty, malowanie buzi, kącik kreatywny.

Dobra zabawa

Zapewniamy niesamowity event, aktywne kibicowanie, świetną muzykę, tańce, konkursy, napoje, piwo, popcorn. Co tylko chcesz !

Nasi partnerzy

Twoja firma